fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Goede afspraken maken goede vrienden

Uw privacy, ons beleid

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Fox&Fish BV, met maatschappelijke zetel te Jozef Cuypersstraat 6, 3200 Aarschot, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0772.987.555 (hierna: Fox&Fish Cyberdefense).

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens op de website, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

Fox&Fish Cyberdefense stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

  • Categorie 1: bij registratie op nieuwsbrief of downloaden van een e-book: jouw e-mailadres;
  • Categorie 2: via cookies: jouw IP-adres en tracking van gebruik van de website;
  • Categorie 3: bij het vragen van een offerte of het uitvoeren van een overeenkomst: jouw contactgegevens en facturatiegegevens.

2.2. Fox&Fish Cyberdefense kan jouw Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

  • Via serverlogs bij het bezoeken van de website;
  • Door gebruik van cookies  die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 10;
  • Tijdens jouw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book en gebruik van de website.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Fox&Fish Cyberdefense zal jouw Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
  • Categorie 2: Het verbeteren van de gebruikservaring, het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;
  • Categorie 3: De levering van door jou aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en facturatiegegevens omdat de wet dit vereist. In bepaalde gevallen houden wij de persoonsgegevens langer bij dan de duur van de overeenkomst of de wettelijke verplichting op basis van ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het verweer bij een gerechtelijke procedure.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

3.2. Direct Marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Fox&Fish Cyberdefense jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden minstens maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Fox&Fish Cyberdefense en jou.

Jouw facturatiegegevens worden om wettelijke redenen bewaard voor 7 jaar na de laatste factuurdatum.  

Artikel 5 – Jouw rechten

Je beschikt over de onderstaande rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je kan deze uitoefenen op eenvoudig verzoek via de contactgegevens uit art. 5.6. 

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Fox&Fish Cyberdefense. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3. Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor direct marketing doeleinden.

5.4. Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar [email protected], per post naar Jozef Cuypersstraat 6, 3200 Aarschot, België. 

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, [email protected], website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Fox&Fish Cyberdefense aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Fox&Fish Cyberdefense zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

7.4. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

7.5. In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

7.6. Indien wij beroep doen op subverwerkers, proberen wij steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden, zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen. De actuele lijst van subverwerkers op wie wij beroep doen, kan verkregen worden op eenvoudig verzoek per e-mail. 

7.7. Advertentievertoningen en -kliks kunnen worden geregistreerd door Fox&Fish Cyberdefense en door advertentienetwerken waaraan Fox&Fish Cyberdefense deelneemt.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. Fox&Fish Cyberdefense is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt van op Fox&Fish Cyberdefense door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Fox&Fish Cyberdefense.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Privacy maatregelen

9.1. Fox&Fish Cyberdefense heeft volgende maatregelen genomen om de privacy van zijn bezoekers te beschermen: Google Analytics ingesteld aan de hand van de voorschriften van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (zie handleiding 08/2018).

9.2. Deze website gebruikt Hubspot voor de verwerking van binnenkomende contactaanvragen en het beheer van de nieuwsbrief. Hier kan je steeds een opt-out voor aanvragen bij Fox&Fish Cyberdefense of via de uitschrijflinks van de nieuwsbrieven. Uitgeschreven contacten worden minstens maandelijks definitief verwijderd uit de database.

Artikel 10 – Cookies

10.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar het cookie statement van deze website.

Laatste update van deze verklaring: 22/10/2021.