fbpx

Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

// Goede afspraken maken goede vrienden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022.

Artikel 1 - Identiteit van de Verkoper

Wij zijn:


bv Fox&Fish
Jozef Cuypersstraat 6
3200 Aarschot
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: +32 (0)492 97 76 07
Ondernemingsnummer (KBO): BE0772987555
Bankrekeningnummer: BE29 7340 5328 7664

Artikel 2 - Toepasselijkheid & voorwaarden

 1. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van ons als Verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en de klant, behoudens wanneer Partijen uitdrukkelijk anderszins overeenkomen. Als naast deze Algemene Voorwaarden ook een overeenkomst tussen de Verkoper en de klant (hierna: “Overeenkomst”) gesloten werd waarin verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit die Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende bepalingen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 3. Bij het aanvaarden van onze offerte gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van onze Algemene Voorwaarden, die steeds beschikbaar zijn via de website.
 4. De Algemene voorwaarden die de klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij de Verkoper hier uitdrukkelijk en schriftelijk mee heeft ingestemd.
 5. Wij behouden ons het recht de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

 1. Onze offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen na de offertedatum.
 2. Indien onze diensten onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in onze offerte.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Je bestelling is compleet wanneer je de offerte aanvaardt binnen de vermelde termijn en wij dit schriftelijk bevestigd hebben via e-mail.

Artikel 4 - Duur

 1. De duur van de dienstverlening wordt vermeld in de offerte. Dit kan voor een bepaalde duur zijn, namelijk bepaalde diensten of een bepaalde termijn. De dienstverlening kan ook voor een onbepaalde duur plaatsvinden, zoals in geval van periodieke prestaties.

 2. Bij een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst van bepaalde duur of een afgebakend project door de klant is er een vergoeding verschuldigd die door de Partijen forfaitair begroot wordt op 25 procent van de vergoeding die aan de Verkoper zou verschuldigd zijn bij de verdere uitvoering van de Overeenkomst tot het verstrijken van de resterende duur, vermeerderd met de gederfde winsten en de kosten die de Verkoper reeds gemaakt heeft om zijn verplichtingen ten gevolge van de Overeenkomst na te komen.

 3. Indien de Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, kan deze enkel schriftelijk, en mits een opzeggingstermijn van drie maanden worden opgezegd, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 5 - Prijs en betaling

 1. De prijzen in de offerte zijn prijzen exclusief BTW.

 2. Prijzen worden weergegeven en gefactureerd in euro.

 3. Behoudens andersluidende bepalingen dienen alle facturen betaald te worden binnen de vijftien (15) dagen na facturatiedatum, die vermeld staat op de factuur.

 4. Indien er een Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, heeft de Verkoper het recht om een voorschot te vragen van 25% van het totaalbedrag vóór het aanvangen van de diensten. Vervolgens wordt 65% van het totaalbedrag betaald doorheen de duur van de Overeenkomst na verzending van een voorschotfactuur door de Verkoper. De resterende 10% wordt betaald binnen de 7 dagen na het volbrengen van de overeengekomen diensten of na het verstrijken van de overeengekomen termijn.

 5. Indien er een Overeenkomst wordt gesloten voor een onbepaalde duur, betaalt de klant de overeengekomen maandelijkse vergoeding ten laatste op elke vijfde werkdag van de maand.

 6. Bijkomende kosten (bijvoorbeeld en niet-limitatief: transportkosten, licentiekosten,…) die door de Verkoper worden gemaakt in uitvoering van de Overeenkomst, dienen eveneens terugbetaald te worden indien de klant de bijkomende kosten vooraf schriftelijk aanvaard heeft en mits voorlegging van bewijsstukken. Onder aanvaarding wordt onder meer bevestiging via e-mail of andere elektronische communicatie verstaan.

 7. Vanaf de vervaldag van de facturen zijn conventionele interesten van 1% per kalendermaand verschuldigd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling evenals een forfaitaire, conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal verschuldigd bedrag met een minimum van € 150, dit wegens de bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet-betaling met zich meebrengt, onverminderd de mogelijke eis tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

 8. Bij niet-betaling op de vervaldag zal de Verkoper een eerste aanmaning sturen via e-mail of andere elektronische communicatiemiddelen. Indien de klant hier geen gevolg aan geeft binnen de 15 dagen, verstuurt de Verkoper een schriftelijke ingebrekestelling. Indien binnen de 15 dagen hierna nog steeds niet overgegaan wordt tot betaling, heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de lopende opdrachten op te schorten, zonder dat de klant enig recht heeft op een schadevergoeding.

Artikel 6 - Conformiteit en garantie

 1. De Verkoper levert een middelenverbintenis en kan nooit volledig uitsluiten dat er na voltooiing van de diensten, waaronder pentesting, aanvallen op de informaticasystemen van de klant kunnen gebeuren. De rol van de Verkoper is louter adviserend. De Verkoper garandeert in geen enkel geval de geschiktheid van de geleverde diensten voor het beoogde gebruik van de klant.

 2. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor het opzettelijk toebrengen van schade aan de informaticasystemen van de klant, het opzettelijk toetreden tot informatiesystemen waar geen toegang toe verleend werd en voor haar grove nalatigheid.

 3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat na het niet-naleven door de klant van een advies geleverd door de Verkoper, of voor schade die ontstaat na het niet-onderhouden of updaten van de softwaretoepassingen en de beveiligingssystemen.

 4. Een vertraging door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden kan in geen geval tot betaling van een schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

 5. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de dekking van de verzekeraar. De Verkoper heeft een uitgebreide verzekeringspolis afgesloten die ingekeken kan worden door de klant mits eenvoudig schriftelijk verzoek. In geval de verzekeraar de schade niet dekt, kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor maximaal het totaalbedrag voor de diensten zoals overeengekomen in de offerte.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. De Verkoper verleent de diensten naar best vermogen, en gebruik makend van erkende, marktconforme en veilige software.

  De Verkoper beperkt bijvoorbeeld de toegang tot de gegevens, systemen en auditrapporten van de klant tot enkel die medewerkers die toegang ertoe nodig hebben. De Verkoper beveiligt alle systemen, waar mogelijk, met multi-factor-authentication, past een streng wachtwoordbeleid toe en voert regelmatige updates uit van de gebruikte softwares op de systemen.

Artikel 8 - Overmacht

 1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of laattijdig nakomen van haar verplichtingen of voor enig verlies, last of schade geleden door de klant, wanneer dit het gevolg is van, of voortvloeit uit, omstandigheden die het karakter hebben van overmacht. Onder ‘overmacht’ worden in het kader van deze Algemene Voorwaarden onder meer de volgende niet-limitatieve gebeurtenissen verstaan: natuurrampen, brand, overstroming, stakingen, pandemieën, epidemieën, arbeidsgeschillen of industriële verstoringen, embargo’s, wettelijke beperkingen, overheidsmaatregelen en sectorspecifieke overmacht, zoals storing van het internet, elektriciteit stoornissen, de ontoegankelijkheid van de informaticasystemen van de klant door (D)DoS-aanvallen of Advanced Persistent Threats (constante, verborgen en geavanceerde hackingtechnieken om toegang te krijgen tot een systeem en hier voor langere tijd te blijven, mogelijk met destructieve gevolgen).

  Het verzuim veroorzaakt door een als overmacht gekwalificeerde gebeurtenis moet door de partij die zich op overmacht beroept schriftelijk ter kennis worden gebracht van de andere partij, en wel onmiddellijk en ten laatste binnen de 24 uur, na het intreden van de overmacht.

Artikel 9 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Je erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten, logo’s en/of website berusten bij Fox&Fish, haar onderaannemers of andere rechthebbenden.
 2. Het is je verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals het verveelvoudigen daarvan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (van Fox&Fish, haar onderaannemers of andere rechthebbenden).

Artikel 10 - Klachtenprocedure

 1. Wij hopen uiteraard altijd dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Mocht je desondanks klachten hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens uit artikel 1. Wij beloven je klacht binnen 7 dagen te behandelen.

 2. Klachten omtrent facturen dienen op straffe van verval binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst van de factuur te worden overgemaakt aan de Verkoper.

 3. De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de 2 kalenderdagen na de levering aan de Verkoper verstuurd. Wanneer de producten of diensten worden geleverd op meerdere tijdstippen geldt deze regel voor elke levering afzonderlijk.

 4. Klachten betreffende verborgen gebreken van de prestaties dienen op straffe van verval binnen de acht (8) werkdagen na kennisname van het gebrek te worden overgemaakt aan de Verkoper.

Artikel 11 - Diverse bepalingen

 1. Deze Overeenkomst is in alle opzichten onderworpen aan en wordt in alle opzichten geïnterpreteerd en uitgelegd door het Belgisch recht.

  De Partijen zullen eventuele geschillen over de uitvoering of interpretaties van deze Overeenkomst minnelijk trachten te regelen. Indien binnen een redelijke termijn geen oplossing wordt gevonden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd om het geschil tussen Partijen te beslechten.
 2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.
 3. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de erin opgenomen materie.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR FOX&FISH CYBERDEFENSE OPLEIDINGEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Klant: Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die een opleiding afneemt van de Verkoper of overweegt een opleiding van de Verkoper af te nemen.
  2. Opleiding: Een opleiding, training, workshop of seminarie die onder naam van Fox&Fish Cyberdefense verzorgd wordt.
 2. Deze voorwaarden gelden voor elke opleiding die door de Verkoper aangeboden wordt aan de Klant, tenzij hier uitdrukkelijk en schriftelijk van wordt afgeweken door de partijen. Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat Fox&Fish Cyberdefense de opleiding schriftelijk (b.v. per e-mail) aan de Klant bevestigd heeft.
 3. Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing in aanvulling met de algemene voorwaarden. De termen die niet gedefinieerd worden in deze bijzondere voorwaarden volgen de betekenis uit de algemene voorwaarden.
 4. De bepalingen uit deze bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Verkoper voor zover er tegenstrijdigheden bestaan.

Artikel 2 - Opleidingen

 1. Alle opleidingen worden forfaitair per sessie gefactureerd zoals overeengekomen in de offerte.
 2. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, wordt er een maximum van 30 deelnemers per sessie toegelaten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen met Fox&Fish Cyberdefense.
 3. Een lager aantal deelnemers aan de sessie geeft geen recht op korting of op terugbetaling van het overeengekomen bedrag.

Artikel 3 - Annulatie of uitstel door Fox&Fish

 1. Indien door toedoen van Fox&Fish Cyberdefense de uitvoering van een opleiding voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, bepalen beide partijen in onderling overleg een nieuwe datum voor uitvoering.
 2. Indien de opleiding wordt uitgesteld, worden de betaalde kosten overgedragen naar de opleiding die zal plaatsvinden op het nieuwe overeengekomen tijdstip.
 3. Indien uitstel niet mogelijk is, of een geschikte nieuwe datum niet wordt gevonden, dan heeft de Klant het recht om de opleiding te annuleren met volledige terugbetaling van alle betaalde kosten. Deze terugbetaling geldt enkel voor prestaties die nog niet zijn uitgevoerd. De aanvraag voor een terugbetaling dient te gebeuren door de Klant tot max. 4 weken na de annulatie door de Verkoper. Na deze periode vervalt dit recht.

Artikel 4 - Annulatie door de Klant

 1. Indien door toedoen van de Klant, en zonder reden van overmacht (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden), de uitvoering van een opleiding voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd, is de Klant de volgende percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:

  1. Annulatie op meer dan 7 kalenderdagen voor aanvangsdatum: 25%;

  2. Annulatie op 7 kalenderdagen of minder voor aanvangsdatum: 50%.

Artikel 5 - Uitstel door de Klant

 1. Indien door toedoen van de Klant de uitvoering van een opleiding voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt uitgesteld, bepalen de Verkoper en de Klant in onderling overleg een nieuw tijdstip.

 2. Het nieuwe tijdstip van de uitgestelde opleiding moet binnen een termijn van zes maanden opnieuw gepland en uitgevoerd worden. Overschrijding van deze termijn wordt beschouwd als een annulatie door de Klant overeenkomstig art. 4.1.

 3. Een geplande opleiding kan maximaal twee keer uitgesteld worden door de Klant. Een derde uitstel door de Klant wordt beschouwd als een annulatie door de Klant overeenkomstig 4.1.

 4. Uitstel door de Klant dient steeds schriftelijk per email aangevraagd te worden via [email protected].

 5. Indien door toedoen van de Klant, de uitvoering van een opleiding voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt uitgesteld, is de Klant de hierna te noemen administratieve kost verschuldigd:

  1. Eerste uitstel, aangevraagd op meer dan 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum: gratis;

  2. Herhaald uitstel, of uitstel op 7 kalenderdagen of minder voor aanvangsdatum: €75 (excl. BTW).